نگاهی به طبیعت

MEHRDAD TADJDINI

شخصی امروز مطلبی می نویسد٬فردا می گوید : اگر این مطلب تغییر می یافت بهتر بود. اگر چیزی به آن افزوده می شد٬نیکوتر می نمود. اگر این عبارت مقدم می گشت٬ اولی تر به نظر می رسید.اگر این قسمت ناگفته می ماند ٬ زیباتر می گردید.این است برهان عجز و نسیان بر انسان.حالا اگر شخصی عکسی بگیرد چگونه است!؟ آن هم عکسی با محتوای نگاهی به طبیعت!؟
***************
فوتوگرافر :‌ مهرداد تاجدینی
دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.treknature.com/viewphotos.php?l=3&p=166378

/ 0 نظر / 2 بازدید