نوروز و فردوسی بزرگ در شاهنامه

پدید آمدن نوروز را استاد سخن، فردوسی بزرگ در شاهنامه این گونه به نقش می کشد:
چو این کارهای وی آمد به جای زجای مهی برتر آورد پای
به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه برو گوهر اندر نشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون بر افراشتی
چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمانروا
سر سال نو هرمز فرودین برآسوده از رنج تن ،دل ز کین
به جمشید برگوهر افشاندند مرآن روز را روزنو خواندند
به نوروز نو شاه گیتی فروز بر آن تخت بنشست پیروز روز
بفرمانش مردم نهاده دوگوش به رامش جهان پر ز آوای نوش

/ 0 نظر / 22 بازدید