معماری سنتی

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
فضاهای معماری سنتی که از نظر کاربرد، عمومی می باشند در جوابگویی به عامه مردمکه در ساعات مختلف شبانه روز با آن فضاها در رابطه هستند، به گونه ای ساخته شده اندکه از اولین لحظات ورود شخص به فضا با در بر گرفتن او به نقاط داخلی و سرانجام بهقلب بنا حفاظت و هدایتش می کنند و حس آشنایی نسبی و قبلی با هدف آمادگی در پذیرفتنفضا و تعلق یافتن به آن در شخص به وجود آورده و به تدریج تقویت می کنند.
مسیریکه پس از ورود به یک مجموعه معماری سنتی به شخص عرضه می شود، راهی است که از قبلبررسی و تنظیم شده است و پیمودن آن به وجود آورنده رفتار محیطی خاصی خواهد بود کهدر رابطه با آداب و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مردم است . این مسیر در کل هدایتکننده فرد به طرف مقصد نهایی وی می باشد، در حالی که شخص در حال پیمودن این مسیرامکان توقف و مکث برای منظورهای فرعی را که مکمل هدف نهایی محسوب می گردد دارد. ازطرفی در پیمودن این مسیر، فضاهایی عرضه می شود که به خاطر خصوصیات کالبدی خاصمانند: شکل پیوسته خارجی، وجود نمادهای معرف، ابعاد و تناسبات، صفحات محدودکنندهفضا و.... دارای شخصیتی ویژه است که توقف را مقدور می دارند ولی نقطه اصلی «قلب » به حساس نمی آیند. در تمام طول مسیر، فضای معماری به گونه ای تنظیم شده که، در شخصپیاده مناسب ترین احساسها برانگیخته شود و از این راه به بهترین کاربرد از فضا دستیابد.
البته گروه دیگری از بناهای معماری سنتی نیز وجود دارند که برخلاف مطالبگفته شده در بالا رفتار می کنند. این گونه بناها با توجه به این که معمولا" برایاشخاص خاص ساخته و برای رؤیت از دور، بنا شده اند نه هماهنگی با کالبد شهری اطرافخود دارند و نه سلسله مراتبی در زندگی فضای داخلی خودشان، بلکه بیشتر معرف شخصیتفردی هستند که بنا برای اوساخته شده است .
منبع : سایت داشجویان معماری ایران 
Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
*****************

فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

برای دیدن در سایز بزرگتر بر روی عکسها کلیک کنید

/ 0 نظر / 4 بازدید