سایت ربع رشیدی

PHOTOGRAFER:MEHRDAD TADJDINI

اوحدی مراغه‌ای در جام‌جم خود که آن را به تشویق خواجه غیاث‌الدین محمد فرزند خواجه رشیدالدین فضل‌اﷲ سروده در توصیف عمارت ربع رشیدی آورده است.

ای همایون بنای فرخنده                    که شد از رونقت طرب زنده

طاق کسری ز دفترت کسری است                   هشت جنت ز گلشنت قصری است

خاکت از مشک و سنگت از مرمر                   بادت از خلد و آبت از کوثر

چون ز سرخاب روی شاهد سنگ                    داده سرخاب را جمال تو رنگ

 

در وصف مسجد جامع گوید:

ای گرامی بهشت مسجدنام                 خلد خاصی ز روح جنت و عام

از تو دین را نظام خواهد بود                         در تو مهدی امام خواهد بود

از ستونهات بیستون سنگی                وز طبقهات آسمان رنگی

از شعاع تو در شب تیره                   مسجد بصره را بصر خیره

 

و در وصف مدرسه و خانقاه سروده است:

ای در علم و خانه ٔ دستور               چشم بد باد زآستان تو دور

رفته بر خط استوا عرشت                 همدم خطه ٔ بقا فرشت

برده ابداعیان کن فیکون                   چارحدت ز شش جهت بیرون

شد سعادت طلایه بر تبریز                تا فکندی تو سایه بر تبریز

هرکه رخ در رخ سپاس نهاد               در جهان این چنین اساس نهاد

دیدن عکس در سایز اصلی

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/photo1459064.htm

/ 0 نظر / 33 بازدید